معرفی دنیای دانلود مهندسی
ISI DOWNLOAD یک فروشگاه محصولات دانلودی دنیای مهندسی است که قادر است با سفارش هر محصول ، شما را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار شما قرار دهد .
روش ارائه فایل به شما به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار شما قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، شما بتواند محصول را دوباره دریافت کنید یا به مدیر تیکت بزنید و پاسخ دریافت نمایید.
تبلیغات شما
کانال تلگرامی ما

   معرفی متره برآورد

چهارشنبه , 18 شهریور 1394 ساعت 20:58

تعریف متره
واژه ای است فرانسوی که معنی آن متر کردن ویا اندازه گرفتن می با شد و در زبان فارسی این لغت Metere متره
بیشتر در علم مهندسی کاربرد دارد.
متره عبارتست از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقاد یر مصالح
بکار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده . این پروژه می تواند ساختمان، راه، پل، تونل،محوطه سازی ،
دیوارکشی، لوله کشی، سیم کشی، و غیره باشد.
با تعریف فوق مثلا اگر در پروژه ای ساخت دیواری آجری مورد نظر باشد باید بتوان میزان آجر مصرف شده ، ملات
ماسه سیمان وتفکیک میزان (مقدار) ماسه ،سیمان , آب و نیروی انسانی مورد نیاز را محاسبه نمود.

تعریف برآورد
اگر مقادیری که با توجه به واحدهای مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده قیمت گذاری گردد برآورد ریالی یا بر
آورد قیمت پروژه نامیده می شود.
بنابراین در متره و برآورد دو هدف اساسی دنبال می شود:
الف)تعیین مقا دیر مص الح مصرفی ،نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص،تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به
نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه
ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام می گردد:
یکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیش بینی بودجه پروژه جهت اجرا و دومی در مرحله حین اجرای پروژه
است که معمولا در قالب صورت وضعیت مطرح می شود.

انواع متره
برای بدست آوردن مقادیر مصالح ونیروی انسانی در یک پروژه به دو طریق می توان عمل نمود:
الف)متره باز ب)متره بسته

الف) متره باز : در متره باز مقادیر مصالح و نیروی انسانی لازم به صورت تفکیک شده محاسبه می گردد باین
طریق که از روی نقشه های اجرائی یا کار ساخته شده محاسبه می نمائیم که مثلا در کار چه مقدار شن، ماسه ،
سیمان، گچ وغیره و همچنین چند روز یا چند ساعت بنا، کارگر , آرماتور بند ، جوشکار و غیره و یا چند ساعت بالابر
ویا دستگاههای حفاری و غیره لازم می باشد . این مقاد یر که از روی نقشه ها و یا از روی کار سا خ ته شده محاسبه
می شود ، در جداول مربوطه وارد می گردد و با جمع این مقادیر مقدار کل مصالح و نیروی انسانی محاسبه
می گردد.
البته برآورد و متره کردن میزان نیروی انسانی و نیروی ماشین آلات مبنای تئوری و محاسبه خاصی نداشته بلکه
فقط از روی تجربه در کارگاههای مختلف محاسبه و مورد استفاده قرار میگیرد.
ب)متره بسته : در مت ره بسته مقادیر بصورت مجموعه ای که از طرف یک دستگاه ذی صلاحیت مشخص و ارائه
می گردد محاسبه می شود ودر جداول مربوطه وارد می گردد .در ایران این مجموعه ها بوسیله معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی ر یاست جمهور ی (سازمان مد یریت و برنامه ر یزی سابق ) دردفترچه هایی به نام فهرست به ا در
اختیار گذاشته می شود .در این دفترچه ها بهای اجرای کامل کار مثلا طول قرنیز، سطح فرش موزائیک ،حجم آجر
چینی،حجم بتن ویا کارهای فلزی بر حسب کیلو گرم یا تن و غیره مشخص شده است در این طریقه با توجه به
واحد های لازم نسبت به نوع مصالح ونیروی انسانی بکار رفته در فهرست بها مقادیر از روی نقشه های اجرا یی یا کار
ساخته شده استخراج ودر جداول مربوطه وارد نموده بدین ترتیب مقادیر مص الح و نیروی انسانی بصورت متره بس ته
بدست خواهد آمد.
انواع برآورد قیمت:
با توجه به دو نوع متره کردن مقادیر و نیروی انسانی برآورد قیمت نیز به دو صورت امکان پذیراست:
الف) برآورد قیمت از طریق متره باز
ب)برآورد قیمت از طریق متره بسته
الف) برآورد از طریق متره با ز : در متره باز مقادیر مصالح ، نیروی انسانی ، ماشین آلات وغیره به صورت تفکیک
محاسبه ودر جداول مربوطه وارد می شوند ودر انتهای هر ستون جمع کل را حساب می نمائیم . حال کافی است که
این جمع ک ل را در قیمت واحد آن ضرب نمائیم قیمت کل هر نوع مصالح و نیروی انسانی محاسبه شده واز جمع
کل آنها قیمت ساختمان محاسبه می گردد.
ب) برآورد از طریق متره بست ه : همانطور که گفته شد در متره بسته این مقادیر به صورت مجموعه هایی در
فهرست بها (در ایران از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ر یاست جمهور ی (سازمان مد یریت و برنامه
ریزی سابق )) مشخص شده است با محاسبه مقادیر آن و وارد کردن درجداول مربوطه و سپس ضرب آنها در قیمت
واحد ، قیمت هر مجموعه محاسبه واز جمع کل آنها قیمت کل یک ساختمان محاسبه می گردد.

مثال: متره و برآورد دیواری آجری بطول ده متر ارتفاع سه متر و ضخامت 35 سانتی متر با ملات ماسه سیمان به
روش متره و برآورد باز :
10×3×0//5 m حجم کل دیوار 3
مورد در هر متر مکعب دیوار آجری قیمت واحد قیمت در کل دیوار آجری
10/5×620×84= آجر 620 عدد 84 ریال ریال 546840
10/5 ×0/275× متر مکعب 22500 ریال ریال 64968 / ماسه 275
10/5×85×154= سیمان 85 کیلو گرم 154 ریال ریال 137445
10/5×0/06 × متر مکعب 400 ریال ریال 252 / آب 06
مورد زمان لازم برای ساخت یک
m3 دیوار قیمت یک ساعت قیمت در کل دیوار آجری
10/ 5×0/5×3375= سربنا نیم ساعت 3375 ریال 17718
10/5×4×2750= بنا 4 ساعت 2750 ریال 115500
10/5×12×1750= کارگر 12 ساعت 1750 ریال 220500
ریال 749505 = قیمت کل مصالح مورد نیاز
ریال 353718 = قیمت کل نیروی انسانی مورد نیاز
ریال 1103223 = قیمت کل اجرای دیوار آجری
***تمرین: محاسبات فوق را با استفاده از قیمت روز واحد های فوق تکرار کنید.
واحدهای مورد نیاز در متره
در متره باز و بسته برای تعیین مقادیر باید از واحدهای خاصی استفاده نمود تا در تعیین قیمت دچار اشکال نشویم.
1) کارهایی که با متر مکعب اندازه گیری می شوند عبارتند از :
عملیات خاکی ،کارهای آجری, کارهای بتنی ، مصالح از قبیل شن, ماسه، سنگهای مختلف برای سفت کاری و…
2) کارهایی که با متر مربع اندازه گیری می شوند عبارتند از :
اندود های مختلف داخلی و خارجی ، انواع عایقکاری، رنگ کاری در و پنجره، دیوار و سقف، انواع آسفالت با ذکر
ضخامت, انواع سنگهای پلاک باذکر ضخامت درکف, بدنه و پله، انواع نماهای آجری ، انواع فرش کفها (موزائیکی،
سنگی، پلاستیکی) طاق ضربی با ذکر ضخامت ، انواع شیشه با ذکر ضخامت، انواع کاشی ، سرامیک کف و بدنه ،
انواع شیروانیها و....

3) کارهایی که با متر طول اندازه گیری می شوند عبارتند از :
انواع قرنیزها، پلاستیک روی نرده و پله، نهر کشی با اندازه های مختلف، جدول کشی کنار خیابان، انواع کابلها و
و.... ( P.V.C سیم کشی ها, لوله کشی آب سرد و گرم ، فاضلاب و… از تمام انواع (گالوانیزه، چدنی ، آهنی
اندازه گیری می شوند عبارتند از: ton-kg 4) کارهایی که با وزن
کلیه کارهای فلزی (اسکلت، آرماتور و ... ) حمل مصالح ساختمانی از قبیل آجر، سیمان، گچ، آهک و....
5) کارهایی که با عدد اندازه گیری می شوند عبارتند از:
کلیه ادوات برقی از قبیل کلید، پریز و…
6) کارهایی که با دستگاه اندازه گیری می شوند :
لوازم بهداشتی مثل ظرفشویی، دستشویی، توالت فرنگی، توالت شرقی، دوش، فلاش تانک و غیره …
برای دانلود آموزش متره برآورد اینجا کلیک نمایید
پیگیری
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
پشتیبانی سایت

ایمیل :

            info@isidownload.ir

 

تبلیغات شما
دنیای دانلود مهندسی