معرفی دنیای دانلود مهندسی
ISI DOWNLOAD یک فروشگاه محصولات دانلودی دنیای مهندسی است که قادر است با سفارش هر محصول ، شما را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار شما قرار دهد .
روش ارائه فایل به شما به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار شما قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، شما بتواند محصول را دوباره دریافت کنید یا به مدیر تیکت بزنید و پاسخ دریافت نمایید.
تبلیغات شما
کانال تلگرامی ما

   فرم های مدیریت پروژه

سه شنبه , 10 مرداد 1396 ساعت 15:08

فرم های مدیریت پروژه در شرکتهای پروژه محور بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK یا ایزو 21500 می تواند طرحریزی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
در این مطلب نمونه فرم های مدیریت پروژه PMBOK ، که توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا منتشر شده را می تونید دانلود کنید
استقرا سیستم‌های مدیریتی یا مستندسازی پروژه‌ها باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد در این خصوص می‌توان از استاندارد مدیریت پروژه PMBOK یا ایزو 21500 استفاده نمود.
سازمان های پروژه محور می توانند با توجه به نمونه فرم های مدیریت پروژه ، فرمت های متناسب با فرآیند خود طرحریزی نمایند
موسسه مدیریت پروژه آمریکا ، نمونه فرم های مورداستفاده در سازمان‌ها بر اساس استاندارد PMBOK را در قالب  مجمعه فرم های مدیریت پروژه مطرح می‌نماید.

مهم ترین فرم های مدیریت پروژه  شامل ::

فرم اسناد الزامات

فرم  برنامه بهبود فرآیند

فرم  برنامه مدیریت پروژه

فرم  برنامه مدیریت ریسک

فرم  برنامه مدیریت منابع انسانی

فرم  خط مبنای هزینه

فرم  ساختار شکست کار

فرم  فرم ثبت ذی نفعان

فرم ثبت سابقه فرضیات و محدودیتها 

فرم مشخصات فعالیتها

فهرست مشخصات اعضای تیم

کاربرگ برآورد هزینه فعالیتها 

گزارش وضعیت ارزش کسب شده

ماتریس احتمال و اثر

ماتریس ردیابی الزامات درون گروهی 

نمودار شبکه

فرم  ارزیابی عملکرد تیم

فرم  برگه داده‌های ریسک‌ها

فرم  برنامه مدیریت الزامات

فرم  برنامه مدیریت ذینفعان

فرم  برنامه مدیریت محدوده

فرم  توافق نامه کار تیمی

دیکشنری WBSفرم 

فرم  پذیرش رسمی

فرم ثبت سابقه تغییرات

فرم خاتمه قرارداد

فرم ممیزی کیفیت

کاربرگ برآورد مدت زمان فعالیتها 

گزارش عملکرد پروژه 

لیست مایلستونها

معیار انتخاب منبع

نقشها و مسئولیتها

فرم ماتریس ردیابی الزامات

فرم  ارزیابی عملکرد اعضای تیم

فرم  برآورد هزینه فعالیت‌ها

فرم  برنامه مدیریت ارتباطات

فرم  برنامه مدیریت تغییرات

فرم  برنامه مدیریت کیفیت

فرم  بیانیه محدوده پروژه

فرم  دروس آموخته

فرم  سنجه های کیفیت

فرم ثبت سابقه تصمیمات

فرم خاتمه پروژه

فرم ممیزی ریسک‌ها 

کاربرگ برآورد پایین به بالای هزینه فعالیتها

گزارش تجزیه و تحلیل انحرافات 

لیست فعالیتها

ماتریس تخصیص مسئولیتها

منشور پروژه

فرم  ارزیابی احتمال و اثر

فرم  برآورد مدت زمان فعالیتها

فرم  برنامه زمان‌بندی پروژه

فرم  برنامه مدیریت تدارکات

فرم  برنامه مدیریت زمانبندی

فرم  برنامه مدیریت هزینه

فرم  درخواست تغییر

فرم  ساختار شکست منابع

فرم  ثبت ریسک

فرم ثبت سابقه مسائل

فرم ممیزی تدارکات

فهرست منابع مورد نیاز فعالیتها 

گزارش اعضای تیم از وضعیت 

گزارش وضعیت پیمانکاران

ماتریس تجزیه و تحلیل ذی نفعان 


پیگیری
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
پشتیبانی سایت

ایمیل :

            info@isidownload.ir

 

تبلیغات شما
دنیای دانلود مهندسی